ตกลง กลับบ้ า น ปีใ ห ม่ ต้องกั ก ตัวมั้ย

ตกลง กลับบ้ า น ปีใ ห ม่ ต้องกั ก ตัวมั้ย
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุม (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวสถานการณ์ของ CV-19 โดยพบว่ามีข้อสงสัย ในการเคลื่อนย้าย กลับภูมิลำเนาในช่วงปีใหม่นั้น ว่า การแบ่งพื้นที่ 4 ระดับ นั้น ทุกพื้นที่แรงงานต่างด้าวทุกจังหวัดห้ามเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่สำหรับพื้นที่ ควบคุมสูงสุดขณะนี้ คือ สมุทรสาคร

ขณะนี้ตลาดกุ้งปิดห้ามเข้าออก ตลาดทะเลไทยและตลาดไทยยูเนียนก็ห้าม อย่างไรก็ตาม คนไทยสามารถเข้าออก จ.สมุทรสาครได้ แต่ขอให้ไปในเฉพาะกิจธุระที่จำเป็น เมื่อออกจากสมุทรสาคร ให้สวมหน้ากาก 100% ล้างมือ เว้นระยะห่าง สแกนไทยชนะ

ทุกสถานที่ใน จ.สมุทรสาคร ขอให้ประชาชนงดเดินทางถ้าไม่มีความจำเป็นต้องไปทำงานที่สำคัญ บางท่านถามว่า ช่วงปีใหม่งดไปเยี่ยมครอบครัวที่สมุทรสาคร ได้หรือไม่ ก็ขอให้งด เพราะผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ย งสูง หากติดมีอาการหนักได้ ขอให้ใช้กิจกรร มออนไลน์แทน สำหรับจังหวัดควบคุม เช่น สมุทรสงคราม คนไทยเข้าออกได้ กิจกรร มต่าง ต่าง สาธารณะให้งด ส่วนกิจกรร มส่วนบุคคล งานเลี้ยงครอบครัวทำได้ แต่ควรระมัดร ะวังและขอให้เลี่ยงจะได้ไม่เสี่ย งต่อการแพร่กระจาย

เมื่อถามว่า จังหวัดที่มีผู้ติด 31 จังหวัด หากเดินทางไปจำเป็นต้องมีการกักตัวหรือไม่ นพ.โอภาส กล่าวว่า ในจังหวัดที่มีผู้ติด ที่มาจากสมุทรสาคร ส่วนใหญ่จะมีผู้ติดเพียง 1-2 ราย และจังหวัดสามารถค้นพบผู้ติด ผู้สัมผัสได้อย่างรวดเร็ว ดั งนั้ น จึงไม่มีข้อห้าม สามารถเดินทางได้ แต่ขอให้สวมหน้ากาก ล้างมือ หากเดินทางขอให้เดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว หากต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะ ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางที่มีการแออัดสูง

อย่างไรก็ตามขอให้งดเดินทางไปในพื้นที่แออัด และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัย

แหล่งข้อมูล ข่าวสด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *