ทายนิ สั ยจากเบอร์มือถือ เ ลขท้ายบอกนิ สั ยลึกๆ ของคุณ

~

ทายนิ สั ยจากเบอร์มือถือ เ ลขท้ายบอกนิ สั ยลึกๆ ของคุณ

ศาสตร์ของการทำนายนั้นมีหลายรูปแบบด้วยกัน หลายคนคงจะเคยได้ทราบกันมาบ้างแล้วว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้กันอยู่นั้นก็สามารถทำนายหรือบ่งบอกถึงนิ สั ย รวมไปถึงบุคลิกภาพเบื้องต้นของเจ้าของเบอร์นั้นๆได้เช่นกัน และในวันนี้เราก็ได้นำการทำนายนิ สั ยจากเ ลขตัวสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือ ลองมาดูว่าจะแม่นยำมาก ไหนมีตัวเ ลขตั้งแต่เ ลข 0 ถึงตัวเ ลข 9

~

รูปภาพประกอบ
เบอร์โทรศัพท์ตัวสุดท้ายเป็นเ ลข 0

~

คนที่มีเบอร์โทรศัพท์ตัวสุดท้ายเป็นเ ลข0 นั้น ส่วนมากแล้วจะค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวสูง ไม่ชอบความวุ่นวายใจ เป็นคนที่ไม่เปิดเผยอะไรง่ายๆ มีความสงบเยือกเย็น ไม่ชอบการวุ่นวายกับบุคคลอื่น เป็นคนที่มีหัวคิดก้าวหน้า วางแผนสิ่งที่จะตามมาในอนาคต เป็นคนมีที่มีคว ามเชื่ อมั่นในเ รื่ อ งของการกระทำและหลักเหตุผลมากที่สุด ตรงไปตรงมา เป็นคนที่เชื่อมั่นในเป้าหมายของตัวเอง

~

รูปภาพประกอบ
เบอร์โทรศัพท์ตัวสุดท้ายเป็นเ ลข 1

คนที่มีเบอร์โทรศัพท์ตัวสุดท้ายเป็นเ ลข 1 นั้นรักเกียรติ รักศักดิ์ศรี เป็นคนใจร้อนเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง ไม่ชอบง้อใคร มีความมั่นใจในตัวเองสูง มีความคิดสร้างสรรค์ดี ตั ดสินใจรวดเร็วเ ด็ ดข า ด มีความเป็นผู้นำ ทำงานเก่งและแกร่ง กล้าคิด กล้านำ กล้า ตั ดสินใจ และเป็นคนที่มีอีโก้สูง

~

รูปภาพประกอบ
เบอร์โทรศัพท์ตัวสุดท้ายเป็นเล ข 2

~

คนที่มีเบอร์โทรศัพท์ตัวสุดท้ายเป็นเล ข 2 นั้นเป็นคนใจดี ชอบสงสารคน มีคำพูดที่มีเสน่ห์ มีจิตใจที่เมตตากรุณาต่อผู้อื่นเสมอ มีจินตนาการที่ดี แต่หนักไปทางชอบคิดมากกว่าทำ จอมโปรเจค มีโลกส่วนตัวสูง มีจิตใจอ่อนโยน ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง

~

รูปภาพประกอบ
เบอร์โทรศัพท์ตัวสุดท้ายเป็นเล ข 4

คนที่มีเบอร์โทรศัพท์ตัวสุดท้ายเป็นเล ข 4 เป็นคนช่างเจรจา ค้าขายเก่ง รักอิสระ ชอบการวิจารณ์ ชอบการประณีประนอมมากกว่าแตกหัก มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักเพื่อน มีเพื่อนมาก ไม่ชอบไปไหนคนเดียว มีทักษะทางด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน การค้าขาย

~

รูปภาพประกอบ
เบอร์โทรศัพท์ตัวสุดท้ายเป็นเล ข 4

~

คนที่มีเบอร์โทรศัพท์ตัวสุดท้ายเป็นเล ข 4 เป็นคนช่างเจรจา ค้าขายเก่ง รักอิสระ ชอบการวิจารณ์ ชอบการประณีประนอมมากกว่าแตกหัก มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักเพื่อน มีเพื่อนมาก ไม่ชอบไปไหนคนเดียว มีทักษะทางด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน การค้าขาย

~

รูปภาพประกอบ
เบอร์โทรศัพท์ตัวสุดท้ายเป็นเล ข 5

คนที่มีเบอร์โทรศัพท์ตัวสุดท้ายเป็นเล ข 5 เป็นคนรอบคอบ พูดจามีเหตุมีผล มีหลักการตลอด มีความสนใจในการเรียนรู้ เป็นคนที่ชอบใช้เหตุใช้ผล เชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง ดั งนั้uจึงมักเชื่อตนเองมากกว่าเชื่อผู้อื่น เป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าจะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจ

~

รูปภาพประกอบ
เบอร์โทรศัพท์ตัวสุดท้ายเป็นเล ข 6

~

คนที่มีเบอร์โทรศัพท์ตัวสุดท้ายเป็นเล ข 6 เป็นคนแต่งตัวดี มีรสนิยม ชอบอะไรที่ให้ความสุนทรีย์ รักความสนุกสนานรื่นเริง รักสบาย ไม่ชอบความลำบาก ทั้งใช้เ งิ นเก่ง และเหนียวได้ในคนเดียวกัน

~

รูปภาพประกอบ
เบอร์โทรศัพท์ตัวสุดท้ายเป็นเล ข 7

คนที่มีเบอร์โทรศัพท์ตัวสุดท้ายเป็นเล ข 7 บอกได้เลยว่าทั้งถึก และทน มีความอดทนสูงและความรับผิดชอบสูงเช่นเดียวกัน ทำอะไรชอบวางแผนหรือมักจะคิดมาก จนกลายเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลมากเกินไปได้ ไม่ชอบใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย

~

รูปภาพประกอบ
เบอร์โทรศัพท์ตัวสุดท้ายเป็นเล ข 8

~

คนที่มีเบอร์โทรศัพท์ตัวสุดท้ายเป็นเล ข 8 เป็นคนที่เข้าสังคมได้ทุกระดับ ใจกว้าง มีนํ้าใจ กล้าได้กล้าเสีย คำนึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการมากกว่าวิธีการ ซิกแซกเก่ง รู้หลบเป็นหลีก

~

รูปภาพประกอบ
เบอร์โทรศัพท์ตัวสุดท้ายเป็นเล ข 9

คนที่มีเบอร์โทรศัพท์ตัวสุดท้ายเป็นเล ข 9 นี้ มักจะบ่งบอกถึงการมีซิกเซ้นในเ รื่ อ งของสัมผัส เกี่ยวกับสิ่งเร้นลับในรูปแบบต่างๆ เป็นคนที่มีความสงบเยือกเย็น ไม่ชอบการวุ่นวายใจ มักจะเป็นคนที่ค่อนข้างใช้ชีวิตแบบไม่ยึดติดความสะดวกสบาย เป็นคนที่รักคนย ากมาก แต่ถ้าหากได้รักใครสักคนนึงแล้วจะทุ่มเททั้งกายและใจให้ ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ

ขอบคุณ อาจารย์พราหมณ์เมศ วาสุเทพ

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *